Здоровий спосіб життя

    Згідно з резолюцією генеральної Асамблеї ООН здоров’я людини вважається єдиним критерієм доцільності та ефективності всіх без винятку видів діяльності.

Конституція України визначила життя і здоров'я людини найвищими цінностями. Відповідно до Основного Закону, держава зобов'язана ефективно розв'язувати завдання виховання здорового покоління.

Науковий аналіз факторів впливу на здоров'я людини свідчать про те, що якщо прийняти здоров’я людини за 100%, то на 20% воно залежить від спадковості, на стільки ж від стану екології, ще на 10% від якості системи охорони здоров’я, але найбільше – на 50% здоров'я людини визначають фактори, пов'язані з її способом життя. Тобто вирішення проблеми здорового способу життя — це усвідомлення кожною людиною особистої відповідальності за власне здоров’я незалежно від її віку та статусу, й саме від способу життя залежить її майбутнє, майбутнє її сім’ї, дітей та рідних.

Молоді українці мають розуміти, що турбота про здоров'я - це не лише особиста справа, а й прояв відповідальності перед суспільством, державою. Тож одне з найголовніших завдань - навчити дітей мистецтву бути здоровими, бути творцями власного життя, виховувати в них відповідальне ставлення до свого здоров'я як до найвищої соціальної цінності, формувати позитивну мотивацію на користь здорового способу життя. "Бережи здоров'я замолоду" -  народна мудрість, яку школярі повинні усвідомити змалечку.

Нажаль, на теперішній час ситуація здоров’я нації і особливо дітей, викликає занепокоєння. За даними Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, стан фізичного і психічного здоров’я молоді в Україні є тривожною ситуацією, яка несе в собі велику загрозу національній безпеці, соціальній і демографічній сферам. Якщо вісім років тому близько 90% учнів мали відхилення у стані здоров’я, понад 50% — незадовільну фізичну підготовленість, близько 60% — низький рівень фізичного розвитку, то в даний час ці показники значно погіршилися й Україна за станом здоров’я населення опинилася на сотому місці у світі. Критичний рівень здоров’я, фізичної підготовленості й фізичного розвитку учнів є наслідком зниження їхньої рухової активності у режимі дня при зростаючому статичному (до 72% протягом навчального року) і психоемоційному напруженні процесу навчання, впровадження інноваційних комп’ютерних технологій у повсякденний побут, несприятливих екологічних умовах навколишнього середовища.

За результатами дослідження щодо динаміки вживання алкоголю, наркотиків, поширеності тютюнопаління серед учнівської молоді 91% дівчат та хлопців віком 15 – 16 років уже мають досвід вживання алкоголю, 63% – досвід тютюнопаління, ще 14% – вже «спробували» марихуану. Найбільш поширеним як серед хлопців так і серед дівчат є вживання пива (відповідно 70% і 56,5%). У 2008 р. медиками було вперше зареєстровано 48 випадків (0,6 на 100 тис. дітей) дитячого хронічного алкогольного синдрому.

Низький стан здоров’я молоді спричиняється падінням суспільної моралі, значним соціальним розшаруванням населення, складною криміногенною ситуацією, комерціалізацією статевих стосунків, раннім початком статевого життя.

За даними Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України лише близько 25% дітей займаються фізкультурою поза школою, в той час, коли переважна більшість віддає перевагу пасивному відпочинку біля телевізора чи комп’ютера.

Тому підвищення ефективності фізичного виховання, поліпшення рухової активності, збереження й зміцнення здоров’я, формування здорового способу життя нині визнано найактуальнішими проблемами, що нагромадилися у загальноосвітніх навчальних закладах протягом останніх десятиріч.

Все вищезазначене обумовило рішення педагогічного колективу розробити власну концептуальну модель Школи сприяння здоров’ю, зосередивши увагу системній організації роботи школи щодо розв’язання завдань:

  •  стимулювання дітей до здорового способу життя;
  •  навчання з раннього віку навичкам збереження, зміцнення та охорони власного життя і здоров’я;
  •  позитивної соціальної орієнтації;
  •  сприяння валеологізації навчально-виховного процесу.

При розробці Концепції використано принципи сучасної психології, педагогіки, інших наук, інтегровані педагогічні ідеї, основні положення Національної доктрини розвитку України у ХХІ столітті, в яких підкреслюється, що основним з пріоритетних завдань сучасної освіти є «навчання людини відповідному ставленню до власного здоров’я і здоров’я оточуючих як до найвищих індивідуальних суспільних цінностей».

В основу Концепції покладені основні вимоги:

-         Конституції України,

-         Конвенції ООН про права дитини,

-         Закону України «Про загальну середню освіту»,

-         Закону України «Про освіту»,

-         Закону України «Про охорону дитинства»

-         Державної Національної програми розвитку освіти (Україна ХХІ століття),

-         Комплексної програми «Фізичне виховання-здоров’я нації», затвердженої Указом Президента України від 01.09.1998 №963/98,

-         Закону України «Про фізичну культуру і спорт»,

-         Указу Президента України «Про заходи щодо розвитку духовності, захисту молоді та формування здорового способу життя громадян» від 27.04.1999 № 456 ,

-         Указу Президента України «Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності у суспільстві та утвердження здорового способу життя», затвердженого 15.03.2002 № 258/2002,

-         Міжгалузевої комплексної програми «Здоров’я нації» на 2002-2011р.р., затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 10.01.2002 № 14,

-         Концепції стратегії дій уряду, спрямованих на запобігання поширенню ВІЛ-інфекції СНІДу, на період до 2011 року,

-         Концепція шкіл зміцнення здоров’я «Європейської мережі шкіл зміцнення здоров’я Всесвітньої організації охорони здоров’я,

-         регіональної програми  «Діти Дніпропетровщини»,

а також нормативні документи по забезпеченню умов для всебічного розвитку активної творчої життєдіяльності здорового підростаючого покоління.